Text link

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG


Bạn đang cần tìm lớp học kế toán xây dựng, xây lắp tại TPHCM ? Bạn mới được bổ nhiệm vị trí kế toán trong Công ty Xây Dựng? Bạn cần học thực hành kế toán xây dựng trên hóa đơn chứng từ thực tế của doanh nghiệp đang hoạt động? Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm công việc kế toán xây dựng xây lắp thực hành trên hóa đơn sổ sách thực tế của doanh nghiệp đang hoạt động lĩnh vực xây dựng. Với mục tiêu giúp học viên nắm bắt kiến thức về hoạt động xây lắp, xây dựng (Hợp đồng xây lắp, xây dựng các bên, đấu thầu, bảo lãnh quyết toán công trình… trong hoạt động xây lắp và kế toán về hoạt động xây lắp, xây dựng và kế toán về mọi hoạt động tại một doanh nghiệp xây dựng, xây lắp tự thi công và giao thầu phụ

I. Nội dung khóa học kế toán xây dựng như sau:
Buổi 1: Kiến thức cơ bản cần lưu ý:
-  Học viên sẽ được giáo viên giải thích về sự khác nhau quyết định 15 và quyết định 48, những điểm mới về thông tư 200 thay thế quyết định 15.
-  Với doanh nghiệp mới thành lập hướng dẫn thủ tục với thuế ban đầu: Đăng ký định mức, đăng ký phương pháp khấu hao, đăng ký kế toán trưởng….
-  Phân biệt sự khác nhau các phương pháp tính khấu hao, sự khác nhau các phương pháp tính giá hàng xuất kho.
-  Học viên có thể nêu lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp mình, những vướng mắc trong công việc, giáo viên sẽ giải đáp thắc mắc. cho giáo viên biết điểm yếu, điểm mạnh của bản thân để giáo viên định hướng và lưu ý trong quá trình giảng dạy về sau .
- Cách xây dựng định mức và đăng ký định mức với thuế. Chỉ ra sự khác nhau cơ bản kế toán trong lĩnh vực Xây dựng với các lĩnh vực khác: Thời gian thi công, thời điểm ghi nhận doanh thu, Xét duyệt tiền tạm ứng, kiểm tra chứng từ hoàn ứng, những chi phí thường xuyên xảy ra trog doanh nghiệp xây dựng…
- Cách so sánh giá dự toán và giá thực tế từng công trình xây dựng.
Buổi 2: - Hướng dẫn Cài đặt phần mềm kế toán trên máy học viên, bắt đầu tạo mới dữ liệu:
- Giáo viên giao cho học viên bộ chứng từ doanh nghiệp xây dựng hướng dẫn học viên:
- Tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, lựa chọn phương pháp tính giá xuất kho, chọn loại hóa đơn xuất bán…
-  Hướng dẫn tổng quát các phân hệ kế toán. Cách nhập liêu 1 số loại chứng từ trong phân hệ tiền mặt như:  Thanh toán tiền cho nhà cung cấp, Chi tạm ứng mua vật tư, xét hoàn ứng chứng từ vật tư, Cách kiểm tra chứng từ của các đơn vị cung cấp có giá trị sử dụng hay không.
- Cho học viên chứng từ thực tế, nhập liêu phân hệ tiền mặt, kiểm tra sổ quỹ, sổ TK 111…
- Các nghiệp vu thường xuyên xảy ra: Thu/ chi tiền mặt: Thu tiền hàng, Thu tạm ứng, Chi tiền điện thoại, tiền nước, tiền điện.
Buổi 3: - Hướng dẫn nhập liệu trong phân hệ ngân hàng:
- Xử lý các nghiệp vụ : Bên A tạm ứng cho bên B, thu vay mua vật tư, nguyên liệu , thu lãi tiền gửi/ chi thanh toán công nợ, chi trả tiền vay, lãi tiền vay, .
- Giao chứng từ cho học viên tự nhập liệu và tổng hợp số liệu trên phân hệ ngân hàng, kiểm tra sổ ngân hàng, sổ cái tài khoản.
Buổi 4: Hướng dẫn nhập liệu trong phân hệ mua hàng
- Tạo mã vật tư, nguyên liệu, tạo mã thành phẩm, tên khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên kho
-  Học viên Sử dụng chứng từ thực tế ngành xây dựng: hóa đơn, phiếu mua hàng để nhập liệu, hiểu quy trình mua hàng, mua nguyên vật liệu chính như sắt thép, gạch…, mua nguyên vật liệu phụ như ống nước, lavabo, nhập kho để chuẩn bị quá trính thi công xây dựng.
- Kiểm tra các tài khoản chi tiết 152, 155, 156… Sổ mua hàng
- Thanh toán công nợ cho từng khoản nợ
Buổi 5: Hướng dẫn nhập liêu trong  phân hệ tài sản cố định, công cụ dụng cụ
- Tạo mã TSCĐ, Các cách tính khấu hao, các tiêu chí ghi nhận TSCĐ.
- Hướng dẫn cách tính khấu hao TSCĐ, CCDC sử dụng cho thi công: máy móc, thiết bị: Máy đầm, máy trộn bê tông, cách hạch toán chi phí theo dõi cho từng công trình.
- Học viên sử dụng chứng từ nhập liệu giáo viên hướng dẫn: Mua tài sản, mua công cụ dụng cụ
- Cuối tháng tính khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí khấu hao dõi sổ chi tiết, tổng hợp TK 211, 153…
Buổi 6: Hướng dẫn nhập liêu trong phân hệ tiền lương:
-  Học viên được hướng dẫn cách tạo mã nhân viên, bảng chấm công, bảng tính lương, các khoản phụ cấp , tính toán trích BHXH, tính thuế thu nhập cá nhân.
- Phân bổ chi phí lương, hạch toán vào phần mềm kế toán.
-  Lập bảng chấm công theo tuần cho từng nhóm thợ, lập bảng lương và hạch toán chi phí lương thi công cho từng công trình.
- Kiểm tra tài khoản 334, 3335 thanh toán tiền lương hằng tháng
Buổi 7, 8: Hướng dẫn cách xuất kho vật tư, nguyên liệu, tính giá thành công ty Xây dựng
-  Học viên sử dụng chứng từ thực tế, xuất kho theo yêu cầu hợp đồng thi công. Xem xét định mức : Xuất kho nguyên liệu, xuất kho vật tư, tính lương nhân công, tập hợp chi phí tính giá thành công trình.
- Xem xét hợp đồng thi công tạo mã công trình, vụ việc vào phần mềm kế toán
- Học viên dựa vào định mức, xuất kho nguyên liệu, xuất kho vật tư theo nhu cầu từng công trình.
- Tập hợp các chi phí: Nguyên liệu, vật tư, phân bổ tiền lương theo từng vụ việc, các chi phí sản xuất chung để tính giá thành từng công trình, hạng mục.
- Xem xét chi phí sản xuất dở dang từng công trình, cách ghi nhận doanh thu, chi phí từng công trình.
- Hướng dẫn tính giá hàng xuất kho sản xuất, các phương pháp tính giá hàng xuất kho
-  Hướng dẫn tính sản phẩm dở dang, giá vốn hàng bán.
- Hướng dẫn xuất hóa đơn bán hàng hóa và xem xét giá vốn hàng xuất ra.
Buổi 09,10 Hướng dẫn kiểm tra, kết chuyển chi phí , doanh thu
Học viên dựa vào số liêu đã nhập từ trước bởi các phân hệ: tiền mặt, tiền gửi, mua hàng, khấu hao, Tính giá thành kiểm tra chi phí, doanh thu , kết chuyển doanh thu và chi phí
- Hướng dẫn truy xuất số liệu lập các báo cáo thuế, báo cáo kết quả kinh doanh.
- Dựa vào biên bản nghiệm thu hoàn thành, xuất hóa đơn giá trị công trình thực tế cho bên A
-  Điều chỉnh giá dự toán và giá thành thực tế.
Buổi 11,12: Hướng dẫn học viên lập các báo cáo tài chính tổng hợp:
-  Học viên dựa trên số liệu của mình lập các Báo cáo tài chính năm: Kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
-  Lập cáo cáo thuế Năm: Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân,
-  Nêu rõ những chi phí hợp lý/ hợp lệ , bổ sung chứng từ kế toán.
-   Kinh nghiệm quyết toán thuế: Lưu ý các vấn đề khi tham gia quyết toán, dọn dẹp sổ sách…
II. Kết quả các bạn sẽ nhận được sau khóa học kế toán xây dựng:
 Nắm bắt kiến thức về hoạt động xây lắp ,xây dựng ( Hợp đồng xây lắp, xây dựng các bên A-B, đấu thầu, bảo lãnh quyết toán công trình … trong hoạt động xây lắp và kế toán về hoạt động xây lắp ,xây dựng và kế toán về mọi hoạt động tại một doanh nghiệp xây dựng ,xây lắp tự thi công và giao thầu phụ …)
Hiểu và có kỹ năng tốt từ chi tiết đến tổng hợp về tổ chức công tác kế toán trong Doanh nghiệp xây lắp ,xây dựng công trình một cách hiệu quả nhất (tổ chức công tác kế toán, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, TK kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN,…trong doanh nghiệp xây dựng ,xây lắp một cách thuần thục)
Hiểu mối quan hệ giữa kế toán và hoạt động xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị, biết sử dụng những thông tin kế toán về hoạt động xây lắp để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành một doanh nghiệp xây lắp,xây dựng có hiệu quả nhất.
Biết cách sử dụng tư vấn pháp luật về lĩnh vực xây lắp,xây dựng tư vấn thuế, kế toán và các luật có liên quan trong mọi hoạt động của một doanh nghiệp xây lắp,xây dựng
III. Chế độ ưu đãi học viên sau khóa học kế toán xây dựng
+ Sau khóa học các bạn có thể làm việc thành thạo trong ngành xây dựng
+ Các bạn sẽ được các giáo viên đã hướng dẫn giúp đỡ trong quá trình làm việc và cập nhật các nội dung mới của thông tư, nghị định
+ Sẽ được giảm 5% học phí nếu sau này bạn muốn đăng ký khóa học kế toán thực hành nâng cao và chuyên sâu.
+ Các bạn được trung tâm hỗ trợ tài liệu, phần mềm miễn phí
Tag
Nội dung tương tự

Bình luận bài viết

Giới thiệu

Làm sao để học kế toán thực hành một cách hiệu quả và nhanh nhất? Chỉ vài tuần là bạn có thể thành thạo kế toán. Hãy đến với Dayhocketoanthuchanh.com; Chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp cận với chứng từ thực tế, Phần mềm kế toán mới nhất, Chúng tôi như những kế toán trưởng còn các bạn là kế toán viên tự hạch toán chứng từ và tổng hợp lên báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp. Do đó, bạn sẽ tự tin và làm chủ công việc, cuộc sống của mình!

Địa chỉ: 23/4A3 Tân Thới Hiệp 07, Phường TTH, Quận 12, TP.HCM

Email: dayhocketoanthuchanh@gmail.com